1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

A 2020-2021. tanévben induló osztályok:

Ágazat Tervezett kimenet Képzési idő Felvehető létszám Szakmacsoport sorszáma, megnevezése Egyedi azonosító
XIII. Informatika 5448109 Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető 5 34 fő 7. 1501
XL. Közlekedés, szállítmányozás és logisztika 5484113 Logisztikai technikus 5 34 fő 13. 1502
XXIV. Közgazdaság 5434401 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 5 17 fő 15. 1503
XXIV. Közgazdaság 5434405 Vállalkozási ügyviteli ügyintéző 5 17fő 15. 1504

2. Beiratkozás nappali tagozatra, fenntartó által engedélyezett osztályok száma

3. Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételek

19. A szakmai képzés ingyenessége 
29. § (1) Az állam által támogatott iskolai rendszerű szakképzésben - e törvény rendelkezéseinek figyelembevételével, függetlenül az oktatás munkarendjétől - ingyenes
a) a tanuló részére az első és második szakképesítésre történő felkészítés keretében az elméleti és a gyakorlati képzés a szakközépiskolai vagy szakiskolai képzésben az első szakképesítés esetén öt, a második szakképesítés esetén három tanéven keresztül, az érettségi végzettséggel rendelkező tanulók esetén a szakgimnáziumi képzésben szakképesítésenként három tanéven keresztül, valamint a szakképesítés-ráépülésre történő felkészítés az OKJ-ban előírt képzési időnél egy tanévvel hosszabb ideig,
f) a tanuló részére az iskolai rendszerű szakképzésben a harmadik szakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgát megelőző valamennyi komplex szakmai vizsga és első alkalommal az ezekhez kapcsolódó javító- és pótlóvizsga.
 
21. A vizsgadíj, a vizsgabizottság díjazása, költségtérítés
54. § (1) A vizsgaelnököt, a vizsgabizottság tagjait, a vizsga jegyzőjét és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértőt díjazás illeti meg, amely - függetlenül a vizsganapok számától - a vizsga teljes időtartamára szól (a továbbiakban: vizsgáztatási díj).
(2) Az Szt. 2. § 46. pontjában meghatározott vizsgadíj magában foglalja a vizsgáztatási díjat, valamint a vizsgaelnök, a vizsgabizottság tagjai, a vizsga jegyzője (a továbbiakban: vizsgáztató) utazási és szállásköltségét is.
(3) A vizsgadíjat
a) az iskolai rendszerű szakképzés esetén - az Szt. 29. § (1) bekezdés f) pontjában és (1a) bekezdésében meghatározott esetek kivételével - a vizsgázó,
b) az iskolarendszeren kívüli képzés esetén a vizsgázó vagy a vizsgázóval az Fktv. szerinti felnőttképzési szerződést kötött képző intézmény fizeti.
55. § (1) A vizsgáztatási díj a vizsgaelnök és a vizsgabizottság tagjai esetén alapdíjból és a vizsgázók számától, továbbá a szakmai és vizsgakövetelményben szereplő, egy vizsgázó összes vizsgaidejére vonatkozó adatoktól függő változó díjból (a továbbiakban: változó díj), a jegyző és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértő esetén a változó díjból áll. A vizsgáztatási díj kiszámításánál a végösszeget a kerekítés szabályai szerint százas értékre kell kerekíteni.

A díjak meghatározásákor a 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet III. fejezetében rögzítettek szerint és a fenntartó utasításai szerint járunk el.

4. Nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontja

Épületek nyitvatartása (1-es és 2-es egység) hétfő-péntek: 7:00-17:00
Titkárság hétfő-péntek: 7:45-10:00, 13:00-14:00
Könytár hétfő-csütörtök: 9:00-14:00
péntek: 9:00-13:00

Munkatervünket ide kattintva tölthetik le!

5. Dokumentumtár

Az intézmény Házirendje, Pedagógiai Programja, Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint további fontos dokumentumok megtekinthetőek IDE kattintva.

6. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

sorsz. Nem Végzettség szintje Munkakör-kategória Munkakör Tantárgy
1. főiskola pedagógus könyvtárostanár (tanító); általános iskolai tanár matematika
2. férfi főiskola pedagógus tanító  
3. egyetem pedagógus közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár magyar nyelv
4. főiskola pedagógus közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár angol nyelv; erkölcstan
5. főiskola pedagógus tanító  
6. főiskola pedagógus fejlesztő pedagógus  
7. egyetem pedagógus közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár magyar nyelv
8. főiskola pedagógus általános iskolai tanár kémia; matematika
9. mesterfokozat MA pedagógus szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató IT hálózat biztonság gyakorlat; IT alapok; hálózatok I.; hálózatok I. gyakorlat; IT alapok gyakorlat; IT hálózat biztonság
10. férfi egyetem pedagógus közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár történelem; földrajz; történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
11. főiskola pedagógus általános iskolai tanár informatika; angol nyelv; matematika
12. főiskola pedagógus általános iskolai tanár fizika; erkölcstan; matematika 
13. egyetem pedagógus szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár pénzügyi alapismeretek; pénzügy gyakorlat; számvitel szervezés; komplex feladatok gyakorlata
14. egyetem pedagógus közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár angol nyelv
15. főiskola pedagógus általános iskolai tanár magyar nyelv és irodalom; erkölcstan
16. főiskola pedagógus közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár testnevelés 
17. főiskola pedagógus tanító  
18. főiskola pedagógus tanító  
19. férfi alapfokozat BA pedagógus általános iskolai tanár testnevelés 
20. egyetem pedagógus gyógypedagógus  
21. egyetem pedagógus közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár; közismereti tantárgyat oktató tanár történelem; etika; magyar nyelv és irodalom; történelem és állampolgári ismeretek 
22. egyetem pedagógus közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár; általános iskolai tanár matematika; kémia
23. alapfokozat BSc pedagógus tanító; általános iskolai tanár német nyelv
24. főiskola pedagógus közismereti tantárgyat oktató tanár; közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár; szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató magyar nyelv és irodalom; gépírás és levelezési gyakorlat; ügyviteli gyakorlatok
25. egyetem pedagógus közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár német nyelv 
26. egyetem pedagógus szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató számvitel; számvitel gyakorlat 
27. alapfokozat BA pedagógus tanító  
28. főiskola pedagógus tanító; általános iskolai tanár német nyelv
29. egyetem pedagógus közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár matematika 
30. férfi egyetem pedagógus közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár; közismereti tantárgyat oktató tanár német nyelv
31. férfi alapfokozat BSc pedagógus szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató programozás gyakorlat; hálózati operációs rendszerek gyakorlat; programozás; irodai szoftverek 
32. férfi mesterfokozat MA pedagógus közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár; közismereti tantárgyat oktató tanár informatika; hálózati operációs rendszerek; irodai szoftverek gyakorlat; Linux alapok gyakorlat; Linux alapok
33. egyetem pedagógus szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár számviteli alapismeretek; számvitel gyakorlat; kommunikáció a titkári munkában; kommunikáció alapjai; üzleti kommunikáció gyakorlat; irodai alkalmazások gyakorlata; pénzügyi informatika I.; pénzügyi és vállalkozói ismeretek; pénzügyi alapismeretek; üzleti kommunikáció; gazdasági és vállalkozási ismeretek 
34. főiskola pedagógus általános iskolai tanár magyar nyelv és irodalom; erkölcstan; dráma és tánc
35. főiskola pedagógus tanító  
36. egyetem pedagógus általános iskolai tanár; közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár magyar nyelv és irodalom; ének-zene
37. főiskola pedagógus tanító; általános iskolai tanár természetismeret; dráma és tánc; rajz és műalkotások elemzése, vizuális kultúra; erkölcstan; technika; magyar nyelv és irodalom
38. férfi egyetem pedagógus szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató IT alapok; hálózatok I.; hálózatok I. gyakorlat; IT alapok gyakorlat; hálózati ismeretek II. gyakorlat; hálózati ismeretek II. 
39. egyetem pedagógus szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár vezetési, jogi, gazdasági, marketing elméleti ismeretek; számvitel gyakorlat; vezetés, szervezés gyakorlat; könyvvitel; gazdasági és jogi alapismeretek; elemzés-ellenőrzés 
40. férfi egyetem pedagógus szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár projektfinanszírozás; projekttervezés gyakorlata; projektfolyamatok követése; szállítmányozási és fuvarozási feladatok gyakorlat; nemzetközi szállítmányozás, fuvarozás; foglalkoztatás II.; marketing; projektfinanszírozás gyakorlata 
41. férfi egyetem pedagógus általános iskolai tanár; közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár testnevelés és sport; testnevelés 
42. mesterfokozat MA pedagógus közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár; általános iskolai tanár német nyelv; angol nyelv; foglalkoztatás I.; 
43. főiskola pedagógus közismereti tantárgyat oktató tanár; általános iskolai tanár angol nyelv; történelem; hon- és népismeret; történelem és állampolgári ismeretek 
44. egyetem pedagógus közismereti tantárgyat oktató tanár; közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár informatika
45. főiskola pedagógus tanító  
46. főiskola pedagógus tanító  
47. főiskola pedagógus tanító  
48. egyetem pedagógus közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár; közismereti tantárgyat oktató tanár komplex természettudomány; erkölcstan; biológia - egészségtan; természetismeret; kémia 
49. mesterfokozat MA pedagógus tanító  
50. főiskola pedagógus tanító  
51. főiskola pedagógus tanító  
52. főiskola pedagógus tanító  
53. férfi egyetem pedagógus szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár logisztika
54. egyetem pedagógus közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár angol nyelv; IT szakmai angol nyelv; foglalkoztatás I. 
55. főiskola pedagógus tanító  
56. főiskola pedagógus tanító  
57. főiskola pedagógus tanító  
58. főiskola pedagógus tanító  
59. főiskola pedagógus tanító  
60. férfi mesterfokozat MA pedagógus szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár pénzügyi alapismeretek; általános statisztika; készletgazdálkodás gyakorlat; gazdasági és jogi alapismeretek; gazdálkodási ismeretek; pénzügy gyakorlat; raktározás; raktározás gyakorlata; adózás gyakorlat; gazdasági és vezetési feladatok; adózás; jogi ismeretek
61. főiskola pedagógus tanító  
62. egyetem pedagógus szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató; közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár; közismereti tantárgyat oktató tanár programozás gyakorlat; programozás; matematika; informatika 
63. főiskola pedagógus általános iskolai tanár  testnevelés
64. egyetem pedagógus közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár matematika
65. főiskola pedagógus szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktató raktározás gyakorlat; vállalkozásfinanszírozás gyakorlat; raktárvezetés gyakorlat; közlekedés technikája; a raktározás szerepe és mutatószámai; raktározási folyamatok; marketing gyakorlat; közlekedés- és gazdaságföldrajz; üzleti terv készítés;bérszámfejtés; pénzforgalmi gyakorlat; elektronikus adóbevallás gyakorlata; általános statisztika; gazdasági és jogi alapismeretek 
66. egyetem pedagógus általános iskolai tanár földrajz
67. férfi főiskola pedagógus általános iskolai tanár; közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár rajz és vizuális kultúra; technika, életvitel és gyakorlat; művészetek 
68. középfokú iskolai végzettség pedagógus szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár elektronikus adóbevallás gyakorlata; könyvelés számítógépen
69. főiskola pedagógus tanító  
70. főiskola pedagógus tanító  
71. férfi egyetem pedagógus közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár; közismereti tantárgyat oktató tanár fizika; matematika; 
72. férfi egyetem pedagógus közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár; közismereti tantárgyat oktató tanár angol nyelv; IT szakmai angol nyelv; történelem; etika; történelem és állampolgári ismeretek; hon- és népismeret; történelem és állampolgári ismeretek
73. főiskola pedagógus tanító  
74. egyetem pedagógus szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár számvitel; adózás gyakorlat; pénzügyi alapismeretek; számviteli alapismeretek; foglalkoztatás II.; vállalkozásfinanszírozás; adózási alapismeretek; vállalkozásfinanszírozás gyakorlat; adózás; számvitel gyakorlat 
75. egyetem pedagógus általános iskolai tanár; közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár testnevelés
76. főiskola pedagógus tanító  
77. főiskola pedagógus általános iskolai tanár matematika; informatika; erkölcstan; fizika

7. A nevelő és oktató munkát segítők száma iskolai végzettsége és szakképzettsége

sorsz. Nem Végzettség szintje Munkakör-kategória Munkakör
1. férfi érettségi NOKS iskolatitkár
2. érettségi NOKS iskolatitkár
3. középfokú iskolai végzettség NOKS pedagógiai asszisztens
4. férfi érettségi NOKS rendszergazda
5. férfi egyetem NOKS rendszergazda
6. érettségi NOKS pedagógiai asszisztens
7. férfi érettségi NOKS laboráns
8. középfokú iskolai végzettség NOKS pedagógiai asszisztens

8. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

9. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatai
(nappali tagozat, érettségire felkészítő és érettségi utáni szakképző évfolyamok)

Tanév Bukások száma Évismétlésre utasított
2018-2019 20 fő 8 fő

10. Érettségi vizsgák eredményei

Tanév Magyar nyelv és irodalom Matematika Történelem Angol nyelv Német nyelv Informatika Informatika ismeretek Közgazdaság ismeretek Kereskedelmi ismeretek
2018/19 3,82 2,73 3,3 4,35 3,57 3,62 2,41 3,64 3,62

11. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

A tanórán kívüli foglalkozásokról intézményünk Pedagógiai Programjában olvashatnak részletesebben.

12. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

A hétvégi házifeladatok kiadásának rendjét az iskola külön nem szabályozza.

Az iskolai doglozatok szabályait Pedagógiai Programunk tartalmazza, melyet ide kattintva tölthetnek le.

13. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Az osztályozó viszga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, valamint a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét a Vizsgaszabályzat tartalmazza, melyet ide kattintva tölthetnek le.

14. Iskolai osztályok száma, az egyes osztályokban tanulók létszáma

Sorszám Osztály Létszám
1. 1.A 23 fő
2. 1.B 23 fő
3. 1.C 23 fő
4. 2.A 22 fő
5. 2.B 22 fő
6. 2.C 24 fő
7. 3.A 23 fő
8. 3.B 23 fő
9. 3.C 23 fő
10. 4.A 26 fő
11. 4.B 30 fő
12. 5.A 31 fő
13. 5.B 29 fő
14. 5.C 30 fő
15. 6.A 28 fő
16. 6.B 26 fő
17. 6.C 28 fő
18. 7.A 27 fő
19. 7.B 28 fő
20. 7.C 25 fő
21. 7.D 22 fő
22. 8.A 24 fő
23. 8.B 24 fő
24. 8.C 24 fő
25. 9.A 28 fő
26. 9.B 26 fő
27. 9.C 27 fő
28. 10.A 29 fő
29. 10.B 24 fő
30. 11.A 29 fő
31. 11.B 28 fő
32. 12.A 28 fő
33. 12.B 32 fő
34. 13.A 20 fő
35. 13.B 21 fő
36. 13.C 21 fő
37. 13.D 14 fő

Elérhetőség

Telefonszám:

Felső/Középiskola: 96/578 150

Alsó tagozat: 96/206 541

E-mail:

bolyaimovar@gmail.com

Megközelítés:

Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 6. 9200

Hírek

2019. október 14.
2019. október 14.
2019. október 04.

Közösségi média

 Virágzó Móvár
SMR Mobilis
CISCO Boldog iskolaTehetségpontPénz7
© 2019 Győri SZC Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskolája, Informatikai és Közgazdasági Szakgimnáziuma